Import- przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej, celu wykorzystania ich na rynku wewnętrznym (krajowym)

1. Numer EORI – (dotyczy tylko firm) Jeśli nie posiadasz tego numeru Agencja Celna DELTA pomaga w rejestracji /nadaniu numeru EORI dla Twojej Firmy. Brak numeru EORI eksportera/importera uniemożliwia dokonywania odpraw celnych na terenie Unii Europejskiej.

2. Faktura, która musi zawierać:
-nazwę sprzedającego i kupującego,
-numer faktury i datę,
-dane dotyczące towaru tj. nazwę towaru – liczbę sztuk i opakowań,
-wagę brutto, netto,
-wartość towaru i walutę,
-warunki dostawy wg. Incoterms (określają one reguły dostawy towaru od sprzedawcy do odbiorcy w handlu międzynarodowym).

3. Faktura za transport – w przypadku gdy transport nie jest wliczony w cenę towaru, lub oświadczenie o kosztach transportu.

4. Packing list – specyfikacja zgodna z konosamentem. Lista pakunkowa jest dokumentem, który stanowi załącznik do dokumentów przewozowych ładunków drobnicowych. Dokument ten potwierdza jakie przesyłki są załadowane na dany środek transportu

5. Świadectwo pochodzenia – jeżeli są stosowane preferencje. Dokument, ukazujący kraj pochodzenia sprowadzanego towaru, dzięki któremu urzędy celne mogą stosować tzw. preferencje celne lub regulacje importowe wynikające ze szczególnych źródeł.

6. Certyfikat CE – dla wyrobów dla których certyfikat jest wymagany w UE. Wyrób, na który wystawiony został certyfikat CE powinno być oznakowane logiem CE. Oznakowanie CE musi być wielkość co najmniej 5mm, w przypadku większego rozmiaru muszą być zachowane jego proporcje. Oznakowanie musi być umieszczone w widocznym miejscu, musi być czytelne i trwałe. Zgodnie z Dyrektywami tzw: „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej, które dotyczą bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska, producent powinien wyprodukować wyrób zgodnie z dyrektywami, następnie poddać go ocenie niezgodności. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności powinien je niezwłocznie wyeliminować.

7. Dodatkowe dokumenty
-certyfikat fumigacji w przypadku zastosowania opakowań i zabezpieczeń z drewna surowego,
-świadectwo weterynaryjne, umowy, atesty (jeśli wymagane),
-pozwolenie importowe (jeśli wymagane).

8. Dokument T1. W kraju sprzedającego lub na granicy przez sprowadzającego musi być zrobiony dokument tranzytowy T1 na wewnętrzny urząd celny. Tam będzie wskazany termin – zazwyczaj 7 dni na dostarczenie towaru do Urzędu Celnego wewnątrz kraju – według właściwości miejscowej.

– EXW – EX WORKS (z zakładu): sprzedawca obowiązany jest pozostawić towar do dyspozycji kupującego na swoim terenie (magazyn, fabryka). Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie pozostawienia towaru do jego dyspozycji w określonym miejscu i czasie.

– FCA – FREE CARRIER (dostarczony do przewoźnika): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez kupującego na swoim terenie bądź w innym wyznaczonym miejscu. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie załadowania towaru na podstawiony przez niego środek transportowy.

– CPT – CARIAGE PAID TO (przewóz opłacony do): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar do przewoźnika lub innej osobie wyznaczonej przez sprzedającego w określonym miejscu, sprzedawca zawiera umowę przewozu i opłaca ten przewóz. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie przekazania towaru przez sprzedawcę przewoźnikowi.

– CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (przewóz i ubezpieczenie opłacone do): obowiązki sprzedawcy jak w regule CPT, ponadto obowiązany jest on do zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z jego zapłatą. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę analogicznie jak w regule CPT.

– DAT – DELIVERED AT TERMINAL (dostarczony do terminalu): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar oraz wyładować go ze środka transportu i pozostawić do dyspozycji kupującego w określonym terminalu, w wyznaczonym porcie lub miejscu przeznaczenia. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie dostarczenia towaru do terminalu.

– DAP – DELIVERED AT PLACE (dostarczony do miejsca): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar i pozostawić go do dyspozycji kupującego na środku transportu, w oznaczonym miejscu przeznaczenia. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia.

– DDP – DELIVERED DUTY PAID (dostarczony cło opłacone): obowiązki sprzedającego jak w regule DAP, sprzedawca ponadto odpowiedzialny za oclenie towaru. Ryzyko przenoszone na nabywcę tak jak w regule DAT.

Z kolei do tych drugich zalicza się:

– FAS – FREE ALONGSIDE SHIP (dostarczony wzdłuż burty statku): sprzedający obowiązany jest dostarczyć towar wzdłuż burty statku wyznaczonego przez kupującego, w wymienionym z nazwy porcie. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie umieszczenia towaru wzdłuż burty statku.

– FOB – FREE ON BOARD (dostarczony na statek):sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar na pokład statku wyznaczonego przez kupującego, w wymienionym z nazwy porcie. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę w momencie umieszczenia towaru na pokładzie statku.

– CFR – COST AND FREIGHT (koszt i fracht): sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar na pokład statku oraz do zawarcia umowy przewozu i opłacenia kosztów i frachtu. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę tak jak w regule FOB.
CIF – COST INSURANCE FREIGHT (koszt ubezpieczenie fracht):obowiązki sprzedawcy takie jak w regule CFR, sprzedawca ponadto obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia. Ryzyko przenoszone jest na nabywcę tak jak w regule FOB.}

Odprawa celna polega na skontrolowaniu dokumentacji i przewożonych towarów, a także na pobraniu cła i podatków.

Z fakturą lub rachunkiem oraz załączonymi dokumentami i dokumentem tranzytowym T1 (W celu nawiązania współpracy należy złożyć w Agencji Celnej DELTA –UPOWAŻNIENIE – formularz upoważnienia jest do pobrania w zakładce „DOKUMENTY” oraz odpowiednie załączniki: NIP, REGON, wypis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ponadto zabrać też ze sobą pieczątkę firmową) należy zgłosić się do Agencji Celnej DELTA celem przygotowania dokumentu SAD. Następnie dokument SAD wraz z towarem przedstawiany jest w Urzędzie Celnym W LUBLINIE UL. ENERGETYKÓW 37 celem dokonania zgłoszenia celnego importowego.

Eksport to sprzedaż towarów lub usług poza unię europejską. Każdy towar, który wywożony jest poza granice Unii Europejskiej, musi zostać zgłoszony do Urzędu Celnego. Odprawa eksportowa towaru następuje w formie pisemnej lub ELEKTRONICZNEJ.

Efektem odprawy celnej jest urzędowe potwierdzenie wywozu towaru. Dokument ten niezbędny jest do zastosowania stawki 0% VAT na sprzedawane produkty.

Ważne!

W procedurze wywozu towarów poza granice UE nie występują opłaty celne ani inne należności podatkowe.

1. Numer EORI – Jeśli nie posiadasz tego numeru Agencja Celna DELTA pomaga w rejestracji/nadaniu numeru EORI dla Twojej firmy.

UWAGA! Brak numeru EORI eksportera/importera uniemożliwia dokonanie odprawy celnej importowej lub eksportowej na terenie Unii Europejskiej i tym samym dokonania wysyłki eksportowej lub obsługi towaru importowanego.

EORI (ang. Economic Operators Registration and Identification) Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych. Przedsiębiorcy podlegają jednokrotnej rejestracji w systemie EORI. Zostaje im wtedy nadany unikalny numer identyfikacyjny EORI. Przedsiębiorcy są obowiązani posługiwać się tym jednym, uznawanym na obszarze całej UE numerem EORI, we wszystkich transakcjach i czynnościach celnych na obszarze UE, przy których wymagany jest ich identyfikator.

Wiecej informacji o rejestrze EORI dostępne pod adresem: https://www.finanse.mf.gov.pl/clo-informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/informacje-podstawowe.

2. FAKTURA – na jej podstawie zgłaszana jest wartość towarów, faktura dołączana do zgłoszenia celnego powinna zawierać co najmniej następujące dane:
-nazwę i adres kontrahenta,
-nazwę i adres nabywcy,
-numer faktury,
-miejsce i datę wystawienia,
-rodzaj i ilość towarów oraz ich wartość wyrażoną w walucie wymienialnej, w walucie polskiej lub walucie obcej niebędącej walutą wymienialną,
-warunki dostawy,
-inne dane, jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami.

3. SPECYFIKACJA TOWARÓW – Jeśli faktura nie spełnia roli specyfikacji, to konieczne jest złożenie oddzielnej specyfikacji towarów lub listy towarowej.

4. ZEZWOLENIA/POZWOLENIA bądź inne dokumenty, jeśli są wymagane.

5. WARTOŚĆ CELNA – Dokumenty, na podstawie których można określić podstawę opodatkowania towarów, jeśli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie posiada niezbędnych w tym celu danych.

6. CERTYFIKAT –Powinien być wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów taryfy celnej – w sytuacji, gdy dokument ten jest konieczny do ustalenia klasyfikacji towarowej towaru.

7. Dokumenty niezbędne w celu zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasady prawne mające zastosowanie do zgłaszanych towarów.

8. Inne dokumenty, jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

1. KUPUJĄCY POWINIEN POSIADAĆ:
-dokument pojazdu – np. z USA „certificate of title”,
-fakturę lub umowę kupna,
-w kraju sprzedającego lub na granicy przez sprowadzającego musi być zrobiony dokument wywozowy T1 na wewnętrzny urząd celny. Tam będzie wskazany termin – zazwyczaj 7 dni na dostarczenie auta do Urzędu Celnego wewnątrz kraju – według właściwości miejscowej.

2. ODDZIAŁ CELNY W LUBLINIE – ODPRAWA CELNA
Do odprawy celnej w Lublinie należy przygotować niezbędne dokumenty:
-tłumaczenia: dokumentu pojazdu i umowy kupna czy rachunku (można zlecić Agencji Celnej Delta),
-Umowa kupna /faktura/rachunek,
-oraz z samochodem na plac,
-aby nawiązać współpracę z Agencją Celną Delta , należy dostarczyć upoważnienie (do pobrania w zakładce dokumenty) , nip, regon, wypis KRS lub wpis do CEIDG , pieczątka firmowa i zgłosić się do agencji celnej delta celem przygotowania dokumentu SAD.

3. NALEŻNOŚCI CELNE:
ZA SAMOCHODY OSOBOWE
-cło: 10% (0% cła ze Szwajcarii gdy towar ma pochodzenie europejskie i gdy na fakturze znajduje się deklaracja o pochodzeniu lub dokument EUR1).

Świadectwo przewozowe EUR1 jest dokumentem potwierdzającym pochodzenie towarów wywożonych do krajów trzecich. Wystawia się je dla towarów wobec których będą stosowane preferencje celne, czyli zostanie obniżona stawka cła w kraju importu w ramach np.: preferencyjnych umów dwustronnych pomiędzy UE a danym krajem importu. Dokument ten wydaje właściwy urząd celny kraju eksportera na ściśle określonym formularzu, który zawiera oryginalne podpisy i stemple administracji celnej. Druk EUR.1 jest drukiem ścisłego zarachowania, który można otrzymać bezpłatnie w każdym oddziale celnym. Ważność wystawionego świadectwa wynosi 4 miesiące i w tym okresie należy przedłożyć je władzom celnym w kraju importu. Do uzyskania świadectwa przewozowego niezbędna jest faktura eksportowa oraz oświadczenie producenta bądź dostawcy potwierdzające pochodzenie towaru. Świadectwo powinno być wystawione przed lub najpóźniej w dniu eksportu towaru. Przepisy dopuszczają też wystawienie dokumentu retrospektywnie po wywozie przesyłki. Eksporter powinien przechowywać dokumenty potwierdzające status pochodzenia przez okres 3 lat i udostępniać je na każde wezwanie władz celnych. Za wystawienie dokumentu urząd celny nie pobiera opłaty, chyba, że korzystają Państwo z wykwalifikowanego pośrednika który obciąży Państwa opłatą za przygotowanie takiego dokumentu.

-akcyza: 3,1% lub 18,6% (dla pojemności powyżej 2L),
-vat: 23%.
ZA MOTOCYKLE
-cło: 6%,
-vat: 23%.

Następnie dokument SAD wraz z samochodem przedstawiany jest w Urzędzie Celnym w celu dokonania zgłoszenia celnego IMPORTOWEGO.
Urząd może wezwać zgłaszającego do przedstawiania dodatkowych dokumentów np.: dowodu zapłaty za samochód.

4. WYDZIAŁKOMUNIKACJI
Przed złożeniem dokumentów należy:
-dokonać przeglądu technicznego samochodu na stacji diagnostycznej ( koszt ok. 100 zł)
-wypełnić wniosek o zarejestrowanie i przedstawić dokumenty (oryginały)
-opłata w tym urzędzie wynosi około 256 zł.

Po otrzymaniu polskich tablic należy ubezpieczyć pojazd – obowiązkowe OC (kwota opłaty – pytać w ubezpieczalniach)